آكورد آهنگ سرمست شد نگارم از رعنا فرحان شنبه دوازدهم فروردین ۱۳۹۱ 17:20

C#m  Ab   F#m      Ab    E    C#m            Ab   E C#m   Ab   E       C#m                 

سرمست شد نگارم بنــگر به نرگسانش ... مستانه شد حديثش پيچيده شد زبانش

C#m Ab    F#m         Ab      E   C#m            Ab  E C#m          Ab  E C#m              

گه ميفتد از اين سو گه ميفتد از آن سو ... آن كس كه مست گردد خود اين بود نشانش

C#m    Ab F#m     Ab   E   C#m           Ab     E C#m         Ab  E     C#m               

چشمش بلاي مستان ما   را از او مترسان ... من مستمو نترسم از چوب شهشهانش

C#m      Ab  F#m     Ab   E C#m            Ab          E C#m     Ab   E  C#m                

اي عشق الله الله سرمست شد شهنشه ... برجه  بگير زلفش دركش در اين ميانش

Ab          B7                   F#m             Ab                         F#m                    

انديشه اي كه آيد در دل ز يار گويد ... جان بر سرش فشانم پر زر كنم دهانش

C#m        Ab F#m   Ab         E  C#m         Ab   E C#m       Ab    E C#m                 

آن روي گلستانش وان  بلبل بيانش ... وان شيوه هاش يارب تا با   كه است آنش

Ab                    B7                 F#m                   C#m                    F#m               

اين صورتش بهانست او نور آسمانست ... بگذر ز نقشو صورت جانش خوشست جانش

C#m    Ab F#m     Ab    E    C#m         Ab    E  C#m      Ab   E C#m                   

دي را بهار بخشد شب را نهار بخشد ... پس اين جهان مرده زندست آن جهانش

C#m    Ab F#m     Ab   E    C#m          Ab   E     F#m     Ab   E    C#m                 

پس اين جهان مرده پس اين جهان مرده ... پس اين جهان مرده زندست آن جهانش


برچسب‌ها: آكورد آهنگ سرمست شد نگارم از رعنا فرحان
نوشته شده توسط محمد  | لینک ثابت |